آشنایی با کارکنان اداری

آقای سید علی هدایتی

مدیر و موسس مجتمع