آشنایی با کارکنان اداری

خانم مرضیه اجلالی پور

آقای زهرا اکبری

معاونت بهداشت مجتمع

خانم زهرا الهی

خانم طاهره اوجی

خانم منیرالسادات اوجی

خانم لیلا جوکار

خانم ایراندخت دهقان

خانم هانیه رئیسی

آقای اشرف عابدینی

درباره من

آقای عاطفه عباسی

آقای فاطمه قیصری

خانم نرگس میری

آقای سید علی هدایتی

آقای زهرا کاظمی

خانم رضیه ارزی

آقای مریم قاهری

خانم مدیا انصاری

خانم ساره قیراطی